គោលដៅ​អភិវឌ្ឍ​ប្រកបដោយ​ចរី​ភាព​ទី​៤​ គឺ​ធានា​ការ​អប់រំ​ប្រកបដោយ​ គុណភាព