ឯកឧត្តម សួន រិនឌី សមាជិកគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្ស ទទួលពាក្យបណ្តឹង អង្កេត ទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា នៃរដ្ឋសភា តំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញ…

ឯកឧត្តម សួន រិនឌី សមាជិកគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្ស ទទួលពាក្យបណ្តឹង អង្កេត ទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា នៃរដ្ឋសភា តំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញ...

សូមអបអរសាទរ ឯកឧត្ដម ផាន អូន ត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រសព្វព្រះរាជហឬទ័យត្រាស់បង្គាប់តែងតាំង និងផ្ដល់ឋានៈ ឯកឧត្ដម ជា ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

សូមអបអរសាទរ ឯកឧត្ដម ផាន អូន ត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រសព្វព្រះរាជហឬទ័យត្រាស់បង្គាប់តែងតាំង និងផ្ដល់ឋានៈ ឯកឧត្ដម ជា ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយក...

សូមអបអរសាទរ សមាជិកយុវជនសេដ្ឋកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញ នៃគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជប់វគ្គ អប់រំនយោបាយរាជធានីភ្នំពេញជំនាញទី ៤១ របស់គណៈកម្មាធិការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញ កាលពីថ្ងៃទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ ៕

សូមអបអរសាទរ សមាជិកយុវជនសេដ្ឋកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញ នៃគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជប់វគ្គ អប់រំនយោបាយរាជធានីភ្នំពេញជំនាញទី ៤១ របស់គណៈកម្មាធិការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញ កាលពីថ្ងៃទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ ៕

កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសាររបាយការណ៍ ស្ដីពីសភាពការណ៍ទូទៅ និងការងារគណបក្ស ឆ្នាំ២០២០ និងទិសដៅភារកិច្ច ឆ្នាំ២០២១

កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសាររបាយការណ៍ ស្ដីពីសភាពការណ៍ទូទៅ និងការងារគណបក្ស ឆ្នាំ២០២០ និងទិសដៅភារកិច្ច ឆ្នាំ២០២១ របស់គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា សមាជិក សមាជិកា ក្នុងវិស័យអភិវឌ្ឍន៍ដីធ្លី...

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាការងារជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ វិស័យអភិវឌ្ឍន៍ដីធ្លី និងសំណង់នៃសមាគមវិនិយោគិនកម្ពុជា ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្ដម សមូហកបណ្ឌិត ឡី សុភាព ប្រធានសមាគមសហព័ន្ធវិនិយោគិនកម្ពុជា នារសៀលថ្ងៃទី១៧…

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាការងារជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ វិស័យអភិវឌ្ឍន៍ដីធ្លី និងសំណង់នៃសមាគមវិនិយោគិនកម្ពុជា ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្ដម សមូហកបណ្ឌិត ឡី សុភាព ប្រធានសមាគមសហព័ន្ធវិនិយោគិនកម្ពុជា នារសៀលថ្ងៃទី១៧...

កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសាររបាយការណ៍ ស្ដីពីសភាពការណ៍ទូទៅ និងការងារគណបក្ស ឆ្នាំ២០២០ និងទិសដៅភារកិច្ច ឆ្នាំ២០២១

កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសាររបាយការណ៍ ស្ដីពីសភាពការណ៍ទូទៅ និងការងារគណបក្ស ឆ្នាំ២០២០ និងទិសដៅភារកិច្ច ឆ្នាំ២០២១ របស់គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្ដម សមូហកបណ្ឌិត...