សូមអបអរសាទរ សមាជិកយុវជនសេដ្ឋកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញ នៃគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជប់វគ្គ អប់រំនយោបាយរាជធានីភ្នំពេញជំនាញទី ៤១ របស់គណៈកម្មាធិការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញ កាលពីថ្ងៃទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ ៕


សូមអបអរសាទរ សមាជិកយុវជនសេដ្ឋកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញ នៃគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជប់វគ្គ អប់រំនយោបាយរាជធានីភ្នំពេញជំនាញទី ៤១ របស់គណៈកម្មាធិការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញ កាលពីថ្ងៃទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ ៕