អបអរសាទរ ប្រជុំបូកសរុបសកម្មភាពការងារប្រចាំខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ និងទិសដៅខែមករា ឆ្នាំ២០២១ គណៈកម្មាធិការគណបក្សមូលដ្ឋានយុវជនសេដ្ឋកិច្ចរាជធានី នៃគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម សមូហកបណ្ឌិត ឡី សុភាព ប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សមូលដ្ឋានយុវជនសេដ្ឋកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញ នៃគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំ ប្រធានសាខា អនុប្រធានសាខា សមាជិក សមាជិកា តាមផ្នែក តាមវិស័យ នារសៀលថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០៕


អបអរសាទរ ប្រជុំបូកសរុបសកម្មភាពការងារប្រចាំខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ និងទិសដៅខែមករា ឆ្នាំ២០២១ គណៈកម្មាធិការគណបក្សមូលដ្ឋានយុវជនសេដ្ឋកិច្ចរាជធានី នៃគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម សមូហកបណ្ឌិត ឡី សុភាព ប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សមូលដ្ឋានយុវជនសេដ្ឋកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញ នៃគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំ ប្រធានសាខា អនុប្រធានសាខា សមាជិក សមាជិកា តាមផ្នែក តាមវិស័យ នារសៀលថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០៕