ឯកឧត្តម សួន រិនឌី សមាជិកគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្ស ទទួលពាក្យបណ្តឹង អង្កេត ទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា នៃរដ្ឋសភា តំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញ និងជាអនុប្រធានទី១ ក្រុមការងារចុះជួយខណ្ឌដូនពេញ ឯកឧត្តម តែងតែចុះជួប និងសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋាន មិនមែនដូចសម្ដី ជនមួយក្ដាប់តូច តែងតែនិយាយថា តំណាងរាស្រ្តមានតែឈ្មោះ មិនដែលជួបពលរដ្ឋខ្លួន ដេកយកតែសុខ។ ខ្មែរយើងមានពាក្យពីរឃ្លា: ខ្មែរស្រលាញ់ខ្មែរ បើអត់ត្រូវតែហានសុំ តែកុំលួច ខ្ញុំជឿថាគាត់នឹងយោគយល់ដល់អ្នកដែលជួបស្ថានភាព លំបាកពិត។ ជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមជូនពាក្យមួយឃ្លា ធ្វើអ្វីក៏ដោយត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ច កុំធ្វើអ្វីដែលលើសពីសមត្ថភាពខ្លួន។


ឯកឧត្តម សួន រិនឌី សមាជិកគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្ស ទទួលពាក្យបណ្តឹង អង្កេត ទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា នៃរដ្ឋសភា តំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញ និងជាអនុប្រធានទី១ ក្រុមការងារចុះជួយខណ្ឌដូនពេញ ឯកឧត្តម តែងតែចុះជួប និងសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋាន មិនមែនដូចសម្ដី ជនមួយក្ដាប់តូច តែងតែនិយាយថា តំណាងរាស្រ្តមានតែឈ្មោះ មិនដែលជួបពលរដ្ឋខ្លួន ដេកយកតែសុខ។

ខ្មែរយើងមានពាក្យពីរឃ្លា:
ខ្មែរស្រលាញ់ខ្មែរ បើអត់ត្រូវតែហានសុំ តែកុំលួច ខ្ញុំជឿថាគាត់នឹងយោគយល់ដល់អ្នកដែលជួបស្ថានភាព
លំបាកពិត។
ជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមជូនពាក្យមួយឃ្លា ធ្វើអ្វីក៏ដោយត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ច កុំធ្វើអ្វីដែលលើសពីសមត្ថភាពខ្លួន។