សូមអបអរសាទរ ឯកឧត្ដម ផាន អូន ត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រសព្វព្រះរាជហឬទ័យត្រាស់បង្គាប់តែងតាំង និងផ្ដល់ឋានៈ ឯកឧត្ដម ជា ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា


សូមអបអរសាទរ ឯកឧត្ដម ផាន អូន ត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រសព្វព្រះរាជហឬទ័យត្រាស់បង្គាប់តែងតាំង និងផ្ដល់ឋានៈ ឯកឧត្ដម ជា ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រើប្រាស់ កិច្ចការប្រកួតប្រជែង និងបង្រ្កាបការក្លែងបន្លំ នៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម មានឋានៈស្មើ អនុរដ្ឋលេខាធិការ។