សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ដ្រី នៃព្រះរាជាណាក្រកម្ពុជា ថ្លែងអំណរគុណចំពោះ ថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល គណៈកម្មការប្រតិបត្តិ គណៈកម្មការ វិស័យជំនាញ និងសមាជិក សមាជិកា របស់សមាគមសហព័ន្ធវិនិយោគិនកម្ពុជា ដែលជាវិនិយោគិន សហគ្រិន ពាណិជ្ជករ អាជីវករ សិប្បករ ឧស្សាហករ យុវជនទាំងអស់ ដែលបានចូលរួមបរិច្ចាគ ថវិកាចំនួន ៩,០០០,០០០ រៀល (ប្រាំបួនលានរៀល) ជាកិច្ចជួយសម្រាលទម្ងន់ បន្ទុករបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការការពារ និងថែទាំសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា ជាទីស្រឡាញ់របស់យើង នាថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០។


សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ដ្រី នៃព្រះរាជាណាក្រកម្ពុជា ថ្លែងអំណរគុណចំពោះ ថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល គណៈកម្មការប្រតិបត្តិ គណៈកម្មការ វិស័យជំនាញ និងសមាជិក សមាជិកា របស់សមាគមសហព័ន្ធវិនិយោគិនកម្ពុជា ដែលជាវិនិយោគិន សហគ្រិន ពាណិជ្ជករ អាជីវករ សិប្បករ ឧស្សាហករ យុវជនទាំងអស់  ដែលបានចូលរួមបរិច្ចាគ ថវិកាចំនួន ៩,០០០,០០០ រៀល (ប្រាំបួនលានរៀល) ជាកិច្ចជួយសម្រាលទម្ងន់ បន្ទុករបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការការពារ និងថែទាំសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា ជាទីស្រឡាញ់របស់យើង នាថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០។