អបអរសាទរ ពិធីសំណេះសំណាល ជាមួយ ថ្នាក់ដឹកនាំ វិស័យអភិវឌ្ឍន៍ដីធ្លី និងសំណង់ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម សមូហកបណ្ឌិត ឡី សុភាព ប្រធានសហព័ន្ធវិនិយោគិនកម្ពុជា និងជាប្រធានសហព័ន្ធអភិវឌ្ឍន៍ដីធ្លី និងសំណង់កម្ពុជា កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ ។


អបអរសាទរ ពិធីសំណេះសំណាល ជាមួយ ថ្នាក់ដឹកនាំ វិស័យអភិវឌ្ឍន៍ដីធ្លី និងសំណង់ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម សមូហកបណ្ឌិត ឡី សុភាព ប្រធានសហព័ន្ធវិនិយោគិនកម្ពុជា និងជាប្រធានសហព័ន្ធអភិវឌ្ឍន៍ដីធ្លី និងសំណង់កម្ពុជា កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ ។