ឯកឧត្តម ជា តាយ អភិបាល នៃគណ:អភិបាលខេត្តកំពត បានសម្ដែងការស្វាគមន៍ លោក ឈួន បូរី និងក្រុមការងារ សមាជិក វិស័យដីធ្លីនិងសំណងនៃសហព័ន្ធវិនិយោគិនកម្ពុជា តំណាងដ៏ខ្ពងខ្ពស់ ឯកឧត្ដម សមូហកបណ្ឌិត ឡី សុភាព ប្រធានសហព័ន្ធវិនិយោគិនកម្ពុជា និងជាប្រធានសមាគម សហព័ន្ធទេសចរណ៍ និងបដិសណ្ឋារកិច្ចកម្ពុជា បាននាំយក ម៉ាសុីនវាស់កម្ដៅ ម៉ាស និងជែលលាងសម្អាតដៃសញ្ញា Hand Wash Sanitizer ដែលទទួលស្គាល់ដោយវិទ្យាស្ថានស្ដង់ដារកម្ពុជា នៃក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្រ្ដ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្ដន៏ បញ្ជាក់ថាមានគុណភាព និងសុវត្ថិភាព នាព្រឹក ថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០៕


ឯកឧត្តម ជា តាយ អភិបាល នៃគណ:អភិបាលខេត្តកំពត បានសម្ដែងការស្វាគមន៍ លោក ឈួន បូរី និងក្រុមការងារ សមាជិក វិស័យដីធ្លីនិងសំណងនៃសហព័ន្ធវិនិយោគិនកម្ពុជា តំណាងដ៏ខ្ពងខ្ពស់ ឯកឧត្ដម សមូហកបណ្ឌិត ឡី សុភាព ប្រធានសហព័ន្ធវិនិយោគិនកម្ពុជា និងជាប្រធានសមាគម សហព័ន្ធទេសចរណ៍ និងបដិសណ្ឋារកិច្ចកម្ពុជា បាននាំយក ម៉ាសុីនវាស់កម្ដៅ ម៉ាស និងជែលលាងសម្អាតដៃសញ្ញា Hand Wash Sanitizer ដែលទទួលស្គាល់ដោយវិទ្យាស្ថានស្ដង់ដារកម្ពុជា នៃក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្រ្ដ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្ដន៏ បញ្ជាក់ថាមានគុណភាព និងសុវត្ថិភាព នាព្រឹក ថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០៕\