លោក ទា គឹមសុទ្ធ ប្រធានមន្ទីរកសិកម្មខេត្តសៀមរាប សម្ដែងការស្វាគមន៍ ក្រុមការងារឯកឧត្តម សមូហកបណ្ឌិត ឡី សុភាព ប្រធានសហព័ន្ធវិនិយោគិនកម្ពុជា និងជាប្រធានសហព័ន្ធធុរកិច្ចទីផ្សារបណ្ដាញកម្ពុជា បាននាំយកជែលលាងសម្អាតដៃសញ្ញា Hand Wash Sanitizer ដែលទទួលស្គាល់ដោយវិទ្យាស្ថានស្ដង់ដារកម្ពុជា នៃក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្រ្ដ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្ដន៏ បញ្ជាក់ថាមានគុណភាព និងសុវត្ថិភាព កាលពីរសៀល ថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០៕


លោក ទា គឹមសុទ្ធ ប្រធានមន្ទីរកសិកម្មខេត្តសៀមរាប សម្ដែងការស្វាគមន៍ ក្រុមការងារឯកឧត្តម សមូហកបណ្ឌិត ឡី សុភាព ប្រធានសហព័ន្ធវិនិយោគិនកម្ពុជា និងជាប្រធានសហព័ន្ធធុរកិច្ចទីផ្សារបណ្ដាញកម្ពុជា បាននាំយកជែលលាងសម្អាតដៃសញ្ញា Hand Wash Sanitizer ដែលទទួលស្គាល់ដោយវិទ្យាស្ថានស្ដង់ដារកម្ពុជា នៃក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្រ្ដ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្ដន៏ បញ្ជាក់ថាមានគុណភាព និងសុវត្ថិភាព កាលពីរសៀល ថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០៕