កិច្ចប្រជុំជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំសាខា និងអនុសាខា តាមផ្នែកតាមវិស័យ របស់គណៈកម្មាធិការគណបក្សមូលដ្ឋានយុវជនសេដ្ឋកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញ


កិច្ចប្រជុំជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំសាខា និងអនុសាខា តាមផ្នែកតាមវិស័យ របស់គណៈកម្មាធិការគណបក្សមូលដ្ឋានយុវជនសេដ្ឋកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញ នៃគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម សមូហកបណ្ឌិត ឡី សុភាព ប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សមូលដ្ឋានយុវជនសេដ្ឋកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញ នៃគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា នារសៀលថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០៕